Регіональна історія країн світу

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 - «Освіта. Педагогіка

Кількість кредитів - 8

Методи навчання: пояснювально – ілюстративний,  проблемного навчання, частково – пошуковий (евристичний), дослідницький.

Спеціальність

014 – «Середня освіта. Історія»

Загальна кількість годин

Денна - 240

Заочна -

Освітній рівень Бакалавр

Лекції:

Денна - 68

Заочна -

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова

Денна - 34

Заочна -

Лабораторні заняття

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (другий)

-

Форми поточного контролю

Модульне тестування

Індивідувальна робота

Семестр ІІІ, ІV

-

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 6

-самостійна робота: 2

Денна - 138

Заочна -

Мова навчання: українська

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Форма підсумкового контролю – письмовий екзамен у IV семестрі

Передумови навчання: закінчена середня освіта

120/138

-

         

    

Предмет вивчення навчальної дисципліни. Становлення і розвиток історичних регіонів ключових країн світу.

     Міждисциплінарні зв’язки політична, економічна, соціальна, та культурна історія регіонів країн світу в контексті природно-географічних та етноісторичних особливостей їх розвитку.

     Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою навчального курсу «Регіональна історія країн світу» є ознайомлення студентів з історією регіонів ключових країні світу; визначення поняття «історичний регіон», критеріїв його становлення, специфіки і особливостей його розвитку; розгляду  історії базових регіонів у ключових країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Африки і Австралії; вироблення наукового розуміння ролі і місця основних регіонів ключових країн  в світовій історії;  формування у студентів комплексних, систематизованих знань з політичних, економічних та культурно-цивілізаційних особливостей розвитку регіонів країн світу.   

Програма навчальної дисципліни: типова програма з курсу Регіональна історія країн світу.

     Бібліографія:

 1. Бейнбридж Д., Аткинсон Б. Турция. Пер. с англ. — Эксмо, 2013. — 816 с.
 2. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение - Гардарики,2003. Историки античности. – М., 1989, т.1-2.
 3. Данилов С.Ю., Черкасов А.И. 12 лиц Канады. - Мысль.,М.,1987.,-300с.
 4. Зверева Г. И. История Шотландии. — М.: Высшая школа, 1987. — 208 с.
 5. Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции. — М.: РОССПЭН, 2005. — С. 432.
 6. МакКормак Д. Історія Ірландії. — К.: Юніверс, 2006.
 7. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
 8. Сержіу Буарке ді Оланда. Коріння Бразилії., Есеї. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. -240 с.
 9. Становление американского государства / Отв. Ред. А.А. Фурсенко. – СПб., 1992.
 10. Штокмар В.В. История Англии в Средние века. Изд. 2-е, дополн. — СПб.: Алетейя, 2005. — 203 с.
 11. David Gilmour The Pursuit of Italy: A History of a Land, Its Regions, and Their Peoples – 2011, 497 p
 12. John DaviesA History of Wales Penguin UK 2007
 13. Robert Kern The Regions of Spain: A Reference Guide to History and Culture - Greenwood Press, 1995 – 411p.
 14. Sean O'Toole The History of Australian Corrections UNSW Press, 2006 – 236 p.
 15. Werner Künzel/Werner Rellecke: Geschichte der deutschen Länder; Münster 2005 История древнего мира/Под ред. А. Г. Бокщанина. - М., 1982, ч. ІІ.

      Методичне забезпечення: супроводжується наявністю робочої програми, текстів лекцій та підготовкою до систематизації та вдосконалення матеріалів для подальшої підготовки навчального посібника.

      Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) -

       Зауваження: вивчення курсу орієнтовано на підготовку вчителя історії, що в процесі викладання в загальноосвітній школі дисципліни всесвітня історія повинен мати ґрунтовне  розуміння специфіки історичного розвитку різних регіонів ключових країн світу.

 

Лектор: Мальований Олександр Олексійович, доцент, к.і.н.

Факультет: Історичний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6; телефон: 249-84-19

  

Ментальність середньовічної Європи

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 - «Освіта. Педагогіка

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: пояснювально – ілюстративний,  проблемного навчання, частково – пошуковий (евристичний), дослідницький.

Спеціальність

014 – «Середня освіта. Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Лекції:

18

8

Семінарські (практичні) заняття:

Вибіркова

16

2

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульне тестування

2-й рік навчання

 

 

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІІ

 

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2

- самостійна робота: 2

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

34/56

10/80

 

  Предмет вивчення навчальної дисципліни Всесвітня історія. Історія середніх віків.

Ментальність середньовічної Європи: закономірності та особливості історичного розвитку країн Західної Європи протягом доби середньовіччя і раннього нового часу в контексті ментальності, основні досягнення у вивченні менталітету і культурних потреб людини зазначеного періоду і можливості їх застосування в сучасних дослідженнях на основі міждисциплінарних підходів, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності.

     Міждисциплінарні зв’язки – історія середніх віків, історія нового часу, релігієзнавство, культурологія, філософія.

     Мета і завдання навчальної дисципліни Забезпечити засвоєння студентами  освоєння сучасних наукових знань з історії ментальності як спеціальної області історичних досліджень; оволодіння   основними проявами менталітету і культурних запитів людини епохи Середньовіччя і Раннього Нового часу; осмислення основних історичних процесів, явищ і сюжетів, пов'язаних з менталітетом і культурними запитами людини Середньовіччя і Раннього Нового часу; формування особистості, інтегрованої в національну та світову культуру та сучасне суспільство. Розвиток загальних та фахових компетентностей. Забезпечення  знань, необхідних вчителю середньоосвітнього навчального закладу.

     Програма навчальної дисципліни: типова програма з курсу Ментальність середньовічної Європи.

     Бібліографія:

 1. Клягин Н.В. Человек в прошлом, настоящем и будущем: монография / Н. В. Клягин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. – 199
 2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014.
 3. Ле Гофф Ж. Цивилизации средневекового Запада – М., 1992.
 4. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій. – К., «Знання», - 2012.
 5. Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций. – М., AST Publishers, 2014.
 6. Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учеб. пособие для студ. вузов гума-нит. профиля. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 1997.-352с.

     Додаткова бібліографія:

 1. Аверинцев С.С. Судьбы европейской  культурной традиции в эпоху перехода  от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. – М., 1976.
 2. Бедуелл Г. История церкви / Пер. с франц. К.Н. Корсакова. – М., 1996.
 3.  Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – Одесса, 1919.
 4. Бицилли П.М. Очерки итальянской жизни XIII в. – Одесса, 1916.
 5. Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992.
 6. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1966.
 7.  Гейсер. История Реформации. – М., 1892.
 8. Григулевич Р.И. Инквизиция. – М., 1985.
 9. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
 10. Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. – М., 1967.
 11. Даркевич В. П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX–XVI вв. [Текст] / В. П. Даркевич. – 2-е изд., доп. – М.: Индрик, 2006.
 12. Демонология эпохи Возрождения. – М., 1995.
 13.  Добиаш-Ррождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья.  – М., 1987.
 14. Добиаш-Рождественская О.А. Культ Св. Михаила в латинском средневековье. V–XIII вв. – Пг., 1917.
 15. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. – М., 1991.
 16. Заборов М.А. История крестовых походов в документах  и материалах. – М., 1977.
 17. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980.
 18. Заборов М.А. Крестовые походы. – М., 1956.
 19. Заборов М.А. Папство и крестовые походы. – М., 1960.
 20. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители церкви. – М., 1994.
 21. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. – М., 1992.
 22. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 1994.
 23. Клячин В.П. Политические собрания и политическая организация  кальвинистов во Франции XVI в. – Киев, 1888.
 24. Керов В.Л. Идеи Апокалипсиса в Средние века. – М., 1992.
 25. Ковальский Ян Веруш. Папы и папство. – М., 1991.
 26. Колдуньи и ведьмы. – М., 1996.
 27. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.
 28. Лозинский С.Г. История папства. – М., 1986.
 29. Лортц Йозеф. История церкви. Т. 1. Древность и Средние века. – М., 1999; Т. 2. – М., 2000.
 30. Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после
 31. Мельвиль Марион. История ордена тамплиеров. – СПб., 2000.
 32. Мишле Ж. Ведьма. – М., 1997.
 33. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1985.
 34. Парнов Е. Трон Люцифера. – М., 1991.
 35. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М.,
 36. Сидорова Н.А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. – М., 1953.
 37. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. – М., 1981.
 38. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 2000.
 39. Тардже Дж. Мир паломничества. – М., 1998.
 40. Тогоева О. И. "Истинная правда". Языки средневекового правосудия [Текст] / О. И. Тогоева; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2006. 
 1. Тогоева О. И.  - Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики ._М.,Центр гуманитарных инициатив,2018
 1. Трахтенберг О.В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. – М., 1957.
 2. Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV–XVI вв. – СПб, 1909.
 3. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. – М., 1989.
 4. Усков Н.Ф. Христианство и монашество  в Западной Европе раннего средневековья. – Алетейя, 2001.
 5. Фергюсон Д. Христианский символизм. – М., 1998.
 6. Флори  Жан. Идеология меча. – СПб., 1999.
 7. Хейзинга  Йохан. Осень Средневековья. – М., 1995.
 8. Херманн Х. Савонаролла: еретик из Сан-Марко.– М., 1982.
 9. Хьюз Р. Небеса и ад. – М., 1998.
 10. Человек в кругу семьи : очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Ю. Л. Бессмертный, М. Л. Абрамсон, В. А. Блонин. – М.: Издат. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 1996.
 11. Человек в культуре Возрождения : научное издание. – М.: Наука, 2001.
 12. Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы (до начала нового времени) : научное издание / Ин-т всеобщ. истории РАН ; под общ. ред. О. Бессмертного, О. Г. Эксле. - Москва : ИВИ РАН, 2000. – 265 с..
 13. Штекли А. Томас Мюнцер. – М., 1961.
 14. Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989.

      Методичне забезпечення: супроводжується наявністю робочої програми, текстів лекцій та підготовкою до систематизації та вдосконалення матеріалів для подальшої підготовки навчального посібника.

      Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) -

       Зауваження: (примітки – особливості курсу) вивчення курсу орієнтовано на підготовку вчителя історії, що в процесі викладання в загальноосвітній школі дисципліни всесвітня історія повинен мати ґрунтовне  розуміння специфіки розвитку ментальності середньовічної Європи.

Лектор: Осмоловська Олена Юріївна, доцент, к.і.н.

Факультет: Історичний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6; телефон: 249-84-19

 

    

Історичне країнознавство

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 - «Освіта. Педагогіка

Кількість кредитів - 4

Методи навчання: пояснювально – ілюстративний,  проблемного навчання, частково – пошуковий (евристичний), дослідницький.

Спеціальність

014 – «Середня освіта. Історія»

Загальна кількість годин - 120

Денна

Заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Лекції:

20

 

Семінарські (практичні) заняття:

Вибіркова

32

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульне тестування

2-й рік навчання

 

 

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІІ

 

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2

- самостійна робота: 2

68

 

Форма підсумкового контролю

Екзамен.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

32/68

 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни вивчення навчальної дисципліни : сучасний стан розвитку країн світу – особливості їх політичного, економічного, демографічного становища. Геополітичні, природнокліматичні, етнодемографічні, культурно-цивілізаційні, історичні, соціальноекономічні, політико-правові особливості розвитку країн і регіонів; суть географічної, історичної, політологічної, економічної, культурологічної, етнологічної, релігієзнавчої складових країнознавства.

     Міждисциплінарні зв’язки –зроблено спробу поєднати та синтезувати дані історії, географії, культурології, маркетингу, менеджменту, основ економіки для створення більш повного змісту курсу.      

     Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни історичне країнознавство є: Забезпечення засвоєння студентами історичних факультетів цілісної системи фактологічного матеріалу, формування у них вмінь аналізу, порівняльної характеристики та узагальнень, розвитку основ економічного мислення та на основі цього. Основними завданнями вивчення дисципліни історичне країнознавство є: навчити студентів визначати тенденцій, закономірностей, особливостей розвитку країн світу у XXI столітті та основних напрямів і умов розвитку міжнародного туризму та його прикладного значення

     Програма навчальної дисципліни: типова програма з курсу Історичне країнознавство.

     Бібліографія:

 1. Країнознавство: підручник /В.І. Головченко, М.С. Дорошко, П.М. Ігнатьєв та ін.; за ред. В.П. Крижанівського, В.І. Головченка.-К.: ВПЦ "Київський університет", 2009.-590 с.
 2. Країнознавство: Підручник. –2-ге вид., переробл. і доповн./ В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, В.І. Головченко та ін.; за ред. М.С. Дорошка. –К.: «Знання», 2012. –439 с
 3. .Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна. –К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. –335 с.
 4. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна. –К.: Ніка-Центр, 2009. –312 с.
 5. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. –К.: Укр. Правн. Фундація; Вид–во “Право”‚ 1996. –544 с.
 6. Гайдуков Л.Ф. та ін. Всесвітня історія: Посібник / Л.Ф. Гайдуков‚ В.В. Копійка‚ В.Ю. Крушинський. –К.: Либідь‚ 2001. –256 с.
 7. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навчально-методичний комплекс. –К.: ІМВ, 2008. –248 с.
 8. Дорошко М.С. Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД: Навчально-методичний комплекс. –К.: ІМВ, 2009. –216 с.
 9. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навчальний посібник / Б. Попов, В.І. Ігнатов , М. Степко та ін.-К.: Либідь, 1997. –240 с.
 10. Коппель О.А.‚ Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. –К.: ФДА‚ ЛТД‚ 2001. –224с.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн / Навч. посібник. –Вид. 3–тє‚ доп. –К.: Атіка‚ 2001. –624 с.
 11. Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій: Навчальний посібник.-Київ: Тандем, 1997. -368 с.
 12. Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посібн.-К.: Знання, 2013.-677 с.
 13. Копійка В.В.‚ Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і становлення: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. –К.: Видав. Дім „Ін Юре”‚ 2001. –448 с.
 14. Країнознавство: Навч. пос / Ред. Надтонка Г.М., Наулко В.І. –К.: КСУ, 2004. –Ч. 1. –140 с.;

      Методичне забезпечення: супроводжується наявністю робочої програми, текстів лекцій та підготовкою до систематизації та вдосконалення матеріалів для подальшої підготовки навчального посібника.

      Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) -

       Зауваження: (примітки – особливості курсу) вивчення курсу орієнтовано на підготовку вчителя історії, що в процесі викладання в загальноосвітній школі дисципліни всесвітня історія повинен мати ґрунтовне  розуміння специфіки Історичного країнознавства.

Лектор: Журавльова Людмила Віталіївна, доцент, викл.

Факультет: Історичний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6; телефон: 249-84-19

 

   

 

Давні цивілізації Європи

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 - «Освіта. Педагогіка»/ 03 – «Гуманітарні науки»

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: пояснювально – ілюстративний,  проблемного навчання, частково – пошуковий (евристичний), дослідницький.

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Лекції:

18

 

Семінарські (практичні) заняття:

Вибіркова

16

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульне тестування

2-й рік навчання

 

 

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІI

 

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2

- самостійна робота: 2

56

 

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

34/56

 

 Предмет вивчення навчальної дисципліни. Історія цивілізаційних комплексів суспільств і процесів, що існували і відбувалися на території Європи, в період античності від їх формування до занепаду.

     Міждисциплінарні зв’язки економічна, соціальна, політична та культурна історія країн Європи в контексті природно-географічних та етноісторичних особливостей її регіонів.

     Мета і завдання навчальної дисципліни. Забезпечення засвоєння студентами історичних факультетів цілісної системи фактологічного матеріалу, формування у них вмінь аналізувати  події, давати їм порівняльну характеристику та узагальнення і, на основі цього, – визначати тенденції, закономірності та особливості економічного, соціального та політичного розвитку цивілізацій давньої Європи.

     Програма навчальної дисципліни: типова програма з курсу Давні цивілізації Європи.

     Бібліографія:

 1. Всемирная история. - М., 1955, т. 1, 2
 2. История Европы. Том 1. Древняя Европа. Голубцова Е.С. (отв. ред.) –. М.: Наука, 1988. — 742 с. 
 3. Историография античной истории. / Под ред. В, И. Кузищина. - М., 1980.
 4. История древнего мира. / Под ред. П. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. - М., 1983. т. 1-3.
 5. История древнего мира/Под ред. А. Г. Бокщанина. - М., 1982, ч. ІІ.
 6. История древнего мира/Под ред. Ю. С. Крушкол. - М., 1979, ч. І.
 7. История Древнего Рима. - Спб.: Полигон, 1998.
 8. История Древнего Рима/Под ред. В. И. Кузищина. - М., 1981.
 9. История Древней Греции/ Под ред. В. П. Авдиева. А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пкуса. - М., 1972.
 10. Историки античности. – М., 1989, т.1-2.
 11. История первобытного общества. Под ред.. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. - М., 1974.
 12. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей. / Сост. Ю. С. Крушкол, Н. Ф. Мурыгина, Е. А. Черкасова. - М., 1975.
 13. Хрестоматия по истории древнего мира. / Под ред. В. Г. Боруховича. - Саратов,  
 14. Хрестоматия по истории Древнего Рима. / Под ред. С. Л. Утченко. - М.,
 15. Хрестоматия по истории Древней Греции/ Под ред. Д. П. Каллистова. - М., 1964.

      Методичне забезпечення: супроводжується наявністю робочої програми, текстів лекцій та підготовкою до систематизації та вдосконалення матеріалів для подальшої підготовки навчального посібника.

      Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) -

       Зауваження: (примітки – особливості курсу) вивчення курсу орієнтовано на підготовку вчителя історії, що в процесі викладання в загальноосвітній школі дисципліни всесвітня історія повинен мати ґрунтовне  розуміння специфіки розвитку давніх цивілізацій Європи.

 

Лектор: Бабенко Роман Вікторович, доцент, к.і.н.

Факультет: Історичний факультет

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6; телефон: 249-84-19

 

Опис

навчальної дисципліни

«Нова українська школа: теорія і практика»

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01 – освіта/педагогіка

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

метод проблемного викладення; частково-пошуковий, дискусія; дослідницький метод, інтерактивні методи.

Спеціальність 014 середня освіта (історія)

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

12

8

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

14

2

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульна контрольна робота, творчі завдання, захист мультимедійних презентацій, захист проєктів.

Семестр 6

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота - 4

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Студенти мають освоїти педагогіку, історію педагогіки та громадянську освіту.

64

80

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

 1/9

Мета і завдання навчальної дисципліни – дати базові знання про зміст та наповнення нової української школи. Розкрити нормативну базу забезпечення шкільної реформи та функціонування НУШ. З практичних знань в курс входять аспекти уміння орієнтуватися в нормативному забезпеченні, працювати з документами, здійснювати аналіз та порівняння, задавати питання, робити логічні висновки.

Програма навчальної дисципліни: За результатами вивчення курсу студенти мають вміти працювати з освітніми документами, навчальними стандартами, програмами, застосовувати компетентнісний підхід у навчанні, використовувати наскрізний підхід у формуванні компетентностей, здійснювати формувальне оцінювання, протидіяти булінгу, створювати безпечне освітнє середовище,брати участь у врядуванні в освітньому закладі.

Бібліографія:1) 30 кроків до нової української школи: навчаємо громадянина // https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DemSchool101+2019_ T3/course/

2) Концепція НУШ // https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

3) Хартія Ради Європи з ОДГ й ОПЛ // https://www.schools-for-democracy.org/ biblioteka/ofitsiini-dokumenty-rady-yevropy/khartiya-radi-evropi-2

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації, відео матеріали, документи та посібники.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з педагогіки та громадянської освіти.

Лектор: Мелещенко Тетяна Володимирівна, доцент.

Факультет: історичний.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 520-12-07.

Опис

 навчальної дисципліниВВ 2.3.8

Теорія та практика мовної комунікації 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання форми контролю

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;  частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія;дослідницький метод

Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

10

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

14

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом 1

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

-          аудиторне – 3 год.

-          самостійна робота - 8

Форми підсумкового  контролю – 

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

Історія України, історія міжнародних відносин, історія середніх віків, історія культури, філософія.

66

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 3

1/7

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –Формування у студентів цілісного уявлення про сутність і специфіку конституєнтів комунікативного процесу, закономірності комунікативної діяльності людини; розвиток здатності до коректного вирішення ситуативних питань.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні вміти: декодувати моделікомунікативноїситуації, окреслюватимовленнєві перешкоди та шляхи  їхнього усунення. Студенти повинні володіти: вихідним рівнем соціокультурної компетенції , що забезпечує адекватність налагодження зв’язків у соціальній та професійній сферах; послугуватися загальноприйнятими канонами інтеракції і партнерства. Студенти повинні володіти культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; детермінувати пріоритетні вектори комунікативних стратегій та засоби їхніх реалізацій в професійній сфері.

Бібліографія: Коробанов Ю.М. Теорія та практика комунікацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 3 ч. / Ю. М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Електрон. дан. (1093 кб). – Миколаїв : НУК, [2011]. – (Навчальний посібник);Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. – С. : 11-27;

Методичне забезпечення: Забезпечення студентiв необхідними  структурними методичними розробками, мультимедійними презентаціями

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Лектор:Олександрова Галина Мевлютівна

Історичний факультет

Адреса:  Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.

Сторінка 1 із 11