ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М. П.Драгоманова

«____»  ____________________2016 р.

Протокол № ______________

Проректор з навчально-методичної роботи проф. Вернидуб Р. М.

_________________________________

ЗРАЗОК НА САЙТ

Програма

вибіркової навчальної дисципліни

 Сучасна історія країн Європейського Союзу

(назва навчальної дисципліни)

освітнього рівня _____магістр_________________

(назва освітнього рівня)

галузі знань ______ – гуманітарні науки_____________

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності______ – історія___________________

(код і назва спеціальності)

Шифр за навчальним планом ___________________

Київ – 2016

Розробник програми:

Мальований Олександр Олексійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти:

Шевченко Олег Тарасович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова;