Навчально-науковий центр історико-біографічних досліджень

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчально-науковий центр історико-біографічних дослідже01нь створено на базі кафедри історії та етнополітики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2011 р. З 2018 р. Центр працює на базі кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Директор Центру – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Віктор Даниленко.

Актуальність функціонування Центру

Доцільність створення у складі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Навчально-наукового центру історико-біографічних досліджень обумовлена сучасними тенденціями розвитку історичної науки у світі та Україні. Методологічні підходи класичної історіографії передбачали розгляд історичного процесу виключно з позицій колективних утворень (держав, класів, організацій тощо) та їхніх соціально-економічних та політичних інтересів. Це нерідко призводило не тільки до применшення ролі особистісного фактору в історичному процесі, але й до висвітлення самого цього процесу у викривленому світлі. Водночас, основою історичної реальності є буття людини, яке визначається психологічними та іншими суб’єктивними факторами. Врахування цього фактору зумовлює перехід до антропологічного та антропоцентричного підходів, який здійснюється сучасною історіографією.

В умовах творення української держави особливо актуальним видається вивчення історичної спадщини, життя та творчості видатних особистостей нашої історії. Неабияку наукову цінність має вивчення постаті М.П. Драгоманова, чиє ім’я носить університет, його наукового та публіцистичного доробку, ролі, яку відіграла ця людина в історії України. Не менш важливим є дослідження провідних представників інтелігенції радянської доби, які в умовах тоталітарно-репресивної системи підтримували розвиток освіти й науки в Україні. Потребує якнайширшого розкриття тема внеску випускників, викладачів та професорів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у розвиток освіти та науки в Україні.

02Створений Навчально-науковий центр історико-біографічних досліджень сприяє розвитку історичних досліджень в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, формуванню позитивного іміджу університету, як осередку новітніх наукових та навчально-освітніх технологій. Впровадження результатів історико-біографічних досліджень у навчальний процес в університеті сприяє формуванню у студентів гуманістичного світогляду, більш зваженого ставлення до історичних подій тощо.

Основні напрями та мета діяльності

Основними напрямами діяльності Навчально-наукового центру історико-біографічних досліджень є:

 – науково-дослідний;

–  науково-методичний;

інноваційний.

Метою діяльності Центру є:

– наукова розробка актуальних проблем за визначеними пріоритетними напрямами діяльності Центру;

– нагромадження та систематизація джерельного матеріалу для здійснення наукових та прикладних досліджень, повязаних зі сферою наукових інтересів Центру;

участь у реалізації міжнародних проєктів і програм, у науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;

– вироблення рекомендацій для органів державної влади щодо вшанування памяті видатних діячів науки та освіти в Україні;

– запровадження в навчальний процес результатів актуальних досліджень з біографістики;

забезпечення участі студентів у здійсненні наукових проєктів, повязаних із історико-біографічними дослідженнями;

– підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів України, які здійснюють викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.03

Завдання і функції Центру

– Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Університету.

Вироблення теоретико-методологічних засад біографічних досліджень відповідно до сучасних тенденцій розвитку історичної науки.

– Підготовка до публікації наукових та навчально-методичних наукових праць за актуальними напрямками наукової діяльності Центру.

– Збір матеріалів до біографій видатних громадсько-політичних та наукових діячів України, створення відповідних баз даних.

– Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

– Організація і проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів та конгресів, що забезпечує пропагування наукових і освітніх досягнень Університету.

– Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.

Популяризація науково-педагогічних надбань Університету, інформаційне забезпечення відзначення річниць видатних науково-педагогічних працівників Університету.

– Виконання інших функцій відповідно до завдань і мети створення Центру.

04Наші досягнення

Навчально-науковий Центр історико-біографічних досліджень має значний науковий потенціал. Його членами є як визнані фахівці з біографістики, так і молоді спеціалісти, які займаються вивченням діяльн06ості видатних особистостей.

За роки діяльності Центру було опубліковано низку праць, присвячених видатним діячам історії та культури України. Серед них три монографічні дослідження діяльності Володимира Вернадського (В. Даниленко), Івана Багряного (О. Подобєд), родини Дурдуківських (С. Даниленко). Окрім того, антропоцентризм притаманний працям В. Даниленка («Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії»), О. Подобєд («Українська планета ДіПі: культура та повсякдення») та ін.

Антропологічний підхід було реалізовано членами Центру під час підготовки підручників, посібників та методичних праць з історії. Так, застосовуючи антропологічний підхід В. Даниленко у співавторстві з М. Смольніцькою опублікували підручник для 11 класу «Історія України: рівень стандарту», О. Подобєд посібник «Новітня історія України у спогадах, щоденниках і приватному листуванні» та низку сценаріїв квестів, присвячених видатним киянам.

07Активну участь у здійсненні історико-біографічних досліджень беруть студенти, магістранти, аспіранти й докторанти. Так, студенти та магістранти (Катерина Гармаш, Світлана Григор’єва, Марія Жуковська, Альона Кирпа, Тетяна Крисюк, Анастасія Мануліна, Богдана Прищепа, Крістіна Сьомова, Олена Ткаченко) під керівництвом доцента О. Подобєд підготували до друку й опублікували ряд архівних документів, пов’язаних з діяльністю випускника Київського інституту соціального виховання (нині НПУ імені М.П. Драгоманова) Андрія Малишка, а також розробили екскурсію на тему «Студентськими стежками Андрія Малишка» та квест «MalyshkoQuest». Здобуті знання, уміння й навички дослідницької роботи студентська молодь реалізовує у своїй подальшій науковій та педагогічній діяльності.

 

Список друкованих праць навчально-наукового центру історико-біографічних досліджень кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

 

08