Навчально-наукова лабораторія експертизи культурно-історичних цінностей

IMG 0046Навчально-наукова лабораторія експертизи культурно-історичних цінностей  є структурним навчально-методичним і науковим підрозділом Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, що функціонує в складі кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін 

            Мета діяльності лабораторії: :

- забезпечення наукових досліджень і отримання нових знань у галузі експертизи історичних і культурних цінностей;

- розробка, апробація та впровадження у навчальний процес навчально-методичних матеріалів для студентів, які навчаються за додатковою спеціалізацією «експертиза культурно-історичних цінностей»;

- лабораторно-практичне навчання студентів за додатковою спеціалізацією «експертиза культурно-історичних цінностей»;

- висвітлення і поширення результатів науково-дослідної роботи, методичних розробок у галузях спеціальних історичних дисциплін, експертизи історичних і культурних цінностей.

 

Завдання і функції лабораторії:IMG 6376

- Організація, координація та проведення наукових досліджень у галузі експертизи історичних і культурних цінностей, спеціальних історичних дисциплін, музеєзнавства відповідно до плану прикладних наукових робіт Університету і Кафедри та згідно з договорами, укладеними між Університетом та іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.

- Проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін вільного вибору студентів за спеціалізацією «експертиза культурно-історичних цінностей».

- Організація впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок у навчальний процес підготовки вчителя історії, експерта культурно-історичних цінностей.

- Організація та проведення наукових семінарів, круглих столів, конференцій, симпозіумів, шкіл і майстер-класів у галузі спеціальних історичних дисциплін та експертизи історичних і культурних цінностей.

- Сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів у галузі експертизи історичних і культурних цінностей, спеціальних історичних дисциплін, музеєзнавства.

- Надання платних послуг експертизи предметів – історичних і культурних цінностей на замовлення юридичних або фізичних осіб (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796)

IMG 0300Структура і управління лабораторії:

-  Безпосереднє керівництво цим структурним підрозділом Університету здійснює завідувач Лабораторії, який призначається та звільняється ректором Університету за поданням проректора з наукової роботи Університету. Завідувач Лабораторії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Лабораторію завдань.

 - Лабораторія організовує роботу із залученням штатних працівників технічного та професорсько-викладацького складу Кафедри, а також висококваліфікованих консультантів, атестованих наукових та науково-технічних організацій, які працюють за завданнями Лабораторії на договірних засадах.

  

 

Організація діяльності лабораторії:

Лабораторія має право:

- одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Лабораторії документи Університету та його структурних підрозділів;

- подавати на розгляд керівництва Інституту та Університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії.

Обов’язки Лабораторії:

- визначати мету, завдання та напрямки науково-дослідної і навчально-методичної діяльності в сфері експертизи історичних і культурних цінностей;IMG 4239

- визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт і план роботи Лабораторії на рік;

- формувати творчий колектив науковців;

- брати участь у наукових конкурсах, олімпіадах, у тому числі молодих науковців, аспірантів і студентів;

- забезпечувати залучення коштів на фінансування Лабораторії.

Лабораторія розробляє положення, плани, інструкції, ініціює укладення договорів співпраці з науковими установами, навчальними закладами з проблем експертної діяльності у сфері історичних і культурних цінностей, теоретичної і лабораторно-практичної підготовки істориків-експертів.

 За результатами діяльності Лабораторії організовується видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться науково-методичні заходи.

 

 Нормативні та звітні документи лабораторії

Положення про навчально-наукову лабораторію експертизи культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

План роботи навчально-наукової лабораторії експертизи культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Звіт про роботу Навчально-наукової лабораторії експертизи культурноісторичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін