Історія України. Комплект фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів

   Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” / Наук. ред. В.Й. Борисенко – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 240 с.

  
У навчально-методичному комплексі подаються структура і зміст фахової підготовки студентів І – V курсів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 навчальної дисципліни “Історія України”.
   Виокремлено тематичні плани, зміст лекційних курсів, зміст та форми проведення семінарських занять, запропоновані завдання для індивідуальної роботи, подано ґрунтовний перелік рекомендованої літератури до кожної з тем, форми проведення контролю засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалів згідно з вимогами Болонського процесу щодо навчання у вищих навчальних закладах.
   Навчально-методичний комплекс розрахований на викладачів і студентів усіх форм навчання вищої школи Міністерства освіти і науки України.


Зміст

Пояснювальна записка
Розділ 1.
Навчальний план з дисципліни “Історія України”
Розділ 2. Робочі програми з історії України для студентів І – ІV курсів 

2.1. Історія України від найдавніших часів до 1240 р. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., к. іст. н., доц. Глизь І.І., к. іст. н., викл. Невінчана І.О.)  
2.2. Історія України 40-ві роки ХІІІ – ХVІ ст. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., к. іст. н., доц. Візер С.О.)
 2.3. Історія України XVII ст. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., к. іст.н., доц. Візер С.О.) 
2.4. Історія України XVIII ст. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., к. іст. н., проф. Іванова Л.Г.) 
2.5. Історія України ХІХ ст. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., д. іст. н., проф. Плющ М.Р.) 
2.6. Історія України 1900 – 1939  рр. (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., д.і.н., проф. Андрусишин Б.І., к. іст. н., викл. Сегеда Р.А.)
2.7. Історія України з 1939 р. до сьогодення (д. іст. н., проф. Борисенко В.Й., к. іст. н., доц. Двірна К.П) 

Розділ 3. Система оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою (колектив авторів) 
Розділ 4. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт. Орієнтовна тематика студентських наукових робіт (колектив авторів) 
Розділ 5. Спецкурси з історії України 

5.1. Історичний розвиток Києва у 1569 – 1648 рр. (к. іст. н., викл. Сегеда Р.А.)  
5.2. Церква в суспільно-політичних процесах середньовічної та ранньомодерної України (к. іст. н., доц. Візер С.О.) 
5.3. Конотопська битва 1659 р. у контексті європейської історії другої половини 50 – 60-х рр. XVII ст. (д. іст. н.,  проф. Борисенко В.Й.) 
5.4. Доба гетьмана І.Мазепи: міфи і реальність (к. іст. н., проф. Іванова Л.Г.) 
5.5. Суспільно-політичний рух в Україні у 50 – 60 рр. ХІХ ст. (к. іст. н., проф. Іванова Л.Г.) 
5.6. Голодомор 1932 – 1933 рр. як форма геноциду українського народу (к. іст. н., викл. Невінчана І.О.) 
5.7. Діяльність ОУН та УПА 1929 – 1954 рр. (к. іст. н.,доц. Двірна К.П.)
5.8. Опозиційний рух в Україні у 50 – 80 рр. ХХ ст. (к. іст. н., доц. Двірна К.П.)