ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Наукові   записки.   Історичні   науки:   Збірник   наукових   статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укладачі В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, П. В. Дмитренко. — К., Переяслав-Хмельницький: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. — Вип. 47. — 264 с.

Фахове видання затверджене ВАК України з історичних та педагогічних наук: Бюлетень ВАК. — 1999. — № б


У статтях аспірантів, докторантів, викладачів навчальних закладів і співробітників наукових установ розглядаються актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

  З М І С Т

На честь ювіляра
Смолій Валерій (м. Київ)

Слово до читача

Коцур Віктор (м. Переяслав-Хмельницький)
Подвижник української історичної науки (до 60-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора  В. Й. Борисенка)

Історичні постаті

Сарнацький Олександр (м. Запоріжжя)
Микола Міхновський: деякі штрихи до громадсько-політичної та просвітницької діяльності наприкінці ХІХ ст.

Сторінки політичної історії

Бабенко Роман (м. Київ)
Розвиток нових владних установ Золотої Орди на Русі.

Борисенко Володимир (м. Київ)
Героїчна оборона Чигирина в 1677—1678 рр.

Мельник Ганна (м. Київ)
Питання Східної Галичини в поглядах та діяльності польських національних демократів 1919—1926 рр.

Суспільно-політичне життя

Візер Світлана (м. Київ)
Православна церква і національно-визвольний рух в Україні в 30-ті роки ХVІІ ст.

Павко Анатолій (м. Київ)
З історії консервативних партійно-політичних структур Східної Галичини ХІХ — початку ХХ ст.

Плекан Юрій (м. Коломия)
Ставлення польських політичних угруповань до польсько-української угоди в Галичині на початку ХХ ст.

Філоретова Лариса (м. Кіровоград)
Національно-визвольна спрямованість опозиційного руху вчителів і учнівської молоді України в 1913 — на початку 1914 рр.

Демидович Людмила (м. Київ)
Православна церква і соціалістична держава в 1917—1918 рр.

Борисенко Мирослав (м. Київ)
Концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920—1930-х ро-ків.

Костилєва Світлана (м. Київ)
Основні тенденції розвитку друкованих ЗМІ України у 1999—2000 рр.

Проблеми соціально-економічного розвитку

Крупенко Оксана (м. Ніжин)
Модернізаційні процеси в промисловості Чернігівської губернії другої половини ХІХ ст. (на прикладі Ніжинського повіту).

Казьмирчук Марія (м. Київ)
До питання про діяльність ломбардів України у ХІХ — на початку ХХ ст.

Терела Галина (м. Полтава)
Німецько-австрійські війська на продовольчому ринку Української держави П. Скоропадського.

Сушко Олександр (м. Київ)
Організаційно-господарська роль приватної торгівлі у формуванні внутрішнього ринку України (1921—1927 рр.).

Хмельницька Л. (м. Переяслав-Хмельницький)
Проблема кадрів для промислових трестів України у 20-ті роки ХХ ст.

Глушенок Наталія (м. Київ)
Основні напрямки аграрної політики Німеччини в Рейхскомісаріаті Україна в 1941—1944 рр. (на основі архівних матеріалів).

Соколова І. (м. Київ)
Спеціалісти аграрної сфери АПК: проблеми кількісного та якісного складу.

Зовнішня політика та міжнародні відносини

Бульвінський Андрій (м. Київ )
Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст.

Кучменко Елеонора, Кучменко Борис (м. Київ)
Історичний огляд коренів розвитку українсько-британських відносин.

Історико-правові студії

Придибайлова Юлія (м. Київ)
Місце Литовського статуту в пам’ятниках українського права ХVІІ—ХІХ ст.

Нація і культура

Сегеда Ростислав (м. Київ)
Особливості створення Києво-Могилянської колегії.

Левінець Руслан (м. Київ)
Дослідження В. Я. Шульгіним стану освіти в Україні на зламі ХVІІІ— ХІХ ст.

Коптюх Юрій (м. Переяслав-Хмельницький)
Побудова культових споруд у Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

Вівсяна Інна (м. Кіровоград)
Створення національної школи у 1917—1920 рр. через призму співпраці галицьких та наддніпрянських педагогів.

Кириченко Вікторія (м. Київ)
Культурно-освітні погляди В. В. Зіньківського.

Муценко Яніна (м. Київ)
Співпраця України з Радою Європи в галузі реформування шкільної історичної освіти.

Грані проблеми

Дробот Іван (м. Київ)
ОУН—УПА у боротьбі за державність у післявоєнний період (1945—  50-ті рр.).

Історична думка

Конта Ростислав (м. Київ)
Державотворчі ідеї в програмних документах Кирило-Мефодіївського товариства.

Історіографічний огляд

Дудченко Геннадій (м. Ніжин)
Кирило-Мефодіївське товариство та М. Драгоманова (історіографічний аспект).

Казьмирчук Григорій, Губицький Любомир (м. Київ)
Нова розвідка про громадське життя Лівобережної України 20—60-х рр. ХІХ ст.

Ситніков Олександр  (м. Переяслав-Хмельницький)
Освітній процес в УСРР 1920-х років в історіографії доби сталінського тоталітаризму (1930-і — перша половина 1950-х ро-ків).

Салабай Володимир (м. Київ)
Нове дослідження про вчителів і учнівську молодь України початку ХХ ст.