Наукові записки: Історичні науки. Випуск 36.

Наукові записки: Історичні науки / Укл. В.Й. Борисенко, Б.І.Андрусишин, П.В. Дмитренко. – К., 2000. Вип. на 10-річчя. - 245 с.


Фахове видання затверджене ВАК України у 1999 році, бюлетень 6 (серія історичні та педагогічні науки).

      В статтях розглядаються питання соціально-економічного, політичного і культурного розвитку України з найдавніших часів і до сьогодення. Значна увага приділяється дискусійним проблемам вітчизняної історії. Окремо поставлена проблема зародження та еволюції Праукраїнської держави.
Для науковців, викладачів та студентів вузів, масового читача.

ЗМІСТ

Передмова (М. І. Шкіль)

В. Й. Борисенко (м. Київ)
Створення та діяльність кафедри історії України

Професорсько-викладацький склад кафедри

НАУКОВІ СТАТТІ

В. Й. Борисенко (м. Київ)
Утворення Праукраїнської держави (До постановки проблеми)

С. А. Леп'явко (м. Чернігів)
Українське козацтво у 1587—1589 рр.

С. Л. Борисов (м. Київ)
Анонімна праця про державотворчу діяльність українського козацтва в XVI ст.

С. О. Візер (м. Київ)
Позиція православних ієрархів у політичному житті України 1657—1685 рр.

С. Е. Гродон (м. Київ)
Становище польської мови та літератури на Правобережній Україні у 1793—1863 рр.

Ю. О. Тимошенко (м. Київ)
Діяльність українського суспільства в становленні незалежної болгарської церкви

І. М. Левченко (м. Київ)
Участь приватних осіб у відкритті та утриманні початкових шкіл на Лівобережній Україні в 1825—1860 рр.

В. В. Опанасенко (м. Ніжин)
Дворянський рід Милорадовичів

Л. Г. Іванова (м. Київ)
З історії Київської громади 60-х років XIX ст.
 
О. М. Люта (м. Кіровоград)
До історії становлення громадських навчальних закладів для дорослих у Херсонській губернії протягом другої половини XIX ст.

В. М. Шевченко (м. Чернігів)
«Сенатські об'яви» — важливе джерело вивчення земельних відносин в Україні другої половини XIX — початку XX ст.

В. М. Половець (м. Чернігів)
Кооперативний рух: історико-теоретичний аспект.

О. М. Дмитренко (м. Чернігів)
Допомога земства кооперативним товариствам у розвитку культурно-просвітницької роботи. 1865—1917 рр. (На матеріа лах Чернігівської губернії).

Л. М. Даценко (м. Кіровоград)
Перші спроби створення краєзнавчого музею в Єлисаветграді.

А. П. Коцур (м. Чернівці)
Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX — початку XX ст. (Істо ріографічний аспект).

А. І. Павко (м. Київ)
Становлення та діяльність Української народної партії (початок XX ст.).

В. Ф. Солдатенко (м. Київ)
Українська революція 1917—1920 рр.: основні параметри сус-пільного феномена й актуальні завдання його дослідження.

Б. І. Андрусишин (м. Київ)
Зарубіжна історіографія історії робітничої політики українських урядів 1917—1920 рр.

Ю. І. Терещенко, І. В. Срібняк (м. Київ)
Діяльність військово-санітарних місій УНР на теренах Центральноєвропейських держав (1919—1920 рр.).

Ж. В. Паскал (м. Київ)
Український театр в роки революції 1917—1920 рр.

Я. О. Вовк (м. Київ)
Католицьке представництво у політичному житті другої Речі Посполитої (1918—1925 рр.). 

М. В. Борисенко, Ю. М. Виговський (м. Київ)
Уніфікація літературного життя України в 1930 р.
 
О. А. Бомбандьорова (м. Київ)                                 
Проблема діяльності державних трудових резервів в історіографії.

Л. О. Крупник (м. Київ)
Умови функціонування українського професійного мистецтва в епоху застою.

Б. П. Яремченко (м. Київ)
Тоталітаризм і українська культура села 70—80-х років.

О. Л. Коханова (м. Київ)
Соціал-демократичний рух в Україні: традиції і перспективи розвитку.

Ю. М. Алексєєв (м. Київ)
Високий потенціал моральності та гуманізму (Деякі аспекти формування громадянського суспільства в Україні). 

В. Д. Яремченко (м. Київ)
Деякі соціальні проблеми виховання молоді в Україні.

В. В. Лишко (м. Київ)
Культурний взаємообмін як фактор стратегічного партнерстваУкраїни та Польщі.