ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   
  НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Випуск 2. – 300 с.

Збірник містить наукові матеріали аспірантів, докторантів, викладачів навчальних закладів і співробітників наукових установ з актуальних та малодосліджених проблем вітчизняної та всесвітньої історії.

Фахове видання затверджене Президією ВАК України 2004 р., бюлетень № 8 (історичні науки)
(Додаток до постанови Президії ВАК України від 30 червня 2004 р. № 3-05/7)

Державний комітет телебачення і радомовлення України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8812 від 01.06.2004 р.
З М І С Т
Передмова (В. П. Андрущенко)     
15-річчя кафедри історії України

Борисенко Володимир (м. Київ)
Створення та діяльність кафедри історії України 

60-річчя перемоги над фашизмом

Филь Олександр (м. Київ)
Форсування Дніпра та участь в ньому 60-ї армії під командуванням І. Д. Черняховського. 

Потильчак Олександр (м. Київ)
Розвиток радянської системи полонення та евакуації військовополонених у 1943—1945 рр. 

Вєтров Ігор (м. Київ)
Пограбування культурних цінностей України під час нацистської окупації 1941—1944 рр. 

Суспільно-політичне життя

Борисенко Володимир (м. Київ)
Московія уявна в планах і діях Б. Хмельницького і Московія реальна.

Сегеда Ростислав (м. Київ)
До питання про послідовність київських воєвод на початку XVII ст.

Візер Світлана (м. Київ)
Теоретичне обгрунтування права православної церкви на автокефалію в українській ідеології першої половини XVII ст.

Непорожня Ганна (м. Переяслав-Хмельницький)
Протидія вчителів України суспільно-політичній системі Російської імперії в 1900–1904 рр.

Сарнацький Олександр (м. Запоріжжя)
Адміністративно-цензурні утиски царизмом друкованих органів УДРП в роки першої російської революції (1905–1907 рр.).

Бутенко Андрій (м. Київ)
Націоналістичні та соціалістичні ідеї в програмі Української народної партії.

Демидович Людмила (м. Київ)
Політика радянських органів влади щодо православної церкви в 1920-х рр. 

Буньківська Оксана (м. Київ)
Національні інфопростори та інформаційні війни (особливості українського варіанта).

Сіреджук Петро (м. Львів)
Німці Східної Галичини наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Проблеми соціально-економічного розвитку

Зубков Андрій (м. Київ)
Малодосліджені сторінки історії Інгульської (Перевізької) паланки (друга половина ХVІІ—ХVІІІ ст.). 

Майстренко Ольга (м. Київ)
Особливості організації медико-санітарного нагляду Херсонського земства за прибулими сільськогосподарським робітниками у 90-х роках ХІХ ст.

Трикіша Андрій (м. Київ)
Аграрне питання в діяльності Української партії соціалістів-федералістів у добу Української революції 1917–1920 рр. 

Крупенко Оксана (м. Ніжин)
Природно-кліматичні та соціально-психологічні умови промислового розвитку Чернігівської губернії наприкінці XIX — на початку XX ст.

Терела Галина (м. Полтава)
Становище українського села за часів Гетьманату (квітень — грудень 1918 р.).

Зовнішня політика та міжнародні відносини

Гончар Юлія (м. Київ)
Оборонна політика Європейського Союзу, НАТО і США.

Воєнна історія

Пилипчук Ярослав (м. Київ)
Монголо-куманська війна 1222 р. 

Нація і культура

Чорний Олександр (м. Київ)
Перші Чорноморські морські училища.

Левченко Інна (м. Переяслав-Хмельницький)
Відображення в історичній літературі ставлення національних сил України до освіти народу першої половини ХІХ ст.

Женченко Марина (м. Київ )
Видання україномовної правничої літератури в Галичині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): ретроспективний огляд.

Потапова Олена (м. Київ)
Роль православного духовенства в становленні морально-правової культури українського народу в 1917–1920 рр. (на прикладі Слобожанщини).

Виговський Микола (м. Київ)
Другий і перший заступники наркома Скрипника: доля номенклатури.

Невінчана Ірина (м. Київ)
Боротьба української інтелігенції проти тоталітаризму в сфері шкільної освіти.

Костилєва Світлана (м. Київ)
У боротьбі за виживання: газета «Профспілки України» в умовах економічної кризи 1992–1993 рр.

Двірна Катерина (м. Київ)
Мовне питання в Україні як об’єкт політики (1994–2004 рр.). 

Історична думка

Коломієць Наталія (м. Суми)
До питання про погляди П. П. Смірнова на історію міст феодальної Росії ХVІ—ХVІІ ст.

Губа Павло (м. Черкаси)
Висвітлення в пресі зовнішньополітичного курсу українських урядів доби національно-визвольної революції 1917–1920 рр.

Борисенко Мирослав (м. Київ)
Документи Державного архіву Вінницької області про стан комунального господарства у містах Вінниччини в 20—30-х рр. ХХ ст.