ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб.наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 254 с.

Збірник містить наукові матеріали аспірантів, докторантів,  викладачів  навчальних закладів і  співробітників наукових  установ з актуальних та малодосліджених проблем вітчизняної та всесвітньої історії.

Фахове видання затверджене Президією ВАК України 2004 р., бюлетень № 8 (педагогічні науки) (Додаток до постанови президії ВАК України від ЗО червня 2004 р. № 3-05/7)
Державний комітет телебачення і радіомовлення України Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8812 від 01.06.2004 р.

ЗМІСТ

Науково-історична спадщина М.П. Драгоманова

Іванова Л.Г. (м. Київ)
М.Драгоманов про національне питання

Борисенко В. Й. (м. Київ) 
     Погляди М.П. Драгоманова на характер зв’язків України і  Московщини

Глизь І.І. (м. Київ)
Провідник європейського українства

Невінчана І.О. (м. Київ)
Культурно-освітні ідеї М.Драгоманова в контексті формування української нації

Сегеда Р.А. (м. Київ)
        Спроба історичного аналізу соціалістичних поглядів Михайла Драгоманова у праці „Шевченко, українофіли і соціалізм”.

Козуб Л.В. (м. Київ)
Критика М.П. Драгомановим концепції марксизму.


 Надія Щербак (м. Київ) 
            М.Драгоманов про важливість врегулювання міжетнічних проблем в українських землях.

Історіософські аспекти дослідження

Реєнт О. (м. Київ)
Вади та переваги збереження специфіки регіонів України: теоретичні аспекти

Кившарь Т.
Региональный аспект изучения истории библиотечного дела Украины в годы Второй мировой войны.

Суспільно-політичне життя

Виговський М.Ю.
Політико-ідеологічна кампанія „хвилявизму” в українському суспільстві.

Машевський О.
Вплив проблеми Чорноморських проток на діяльність „Союзу трьох імператорів” у 80-х роках ХІХ століття

Освіта і педагогіка

Гречка А.Б.
 Виступи С. Петлюри в пресі за українізацію народної освіти  в 1902 – 1908 рр.

Тарасов А.В.
Прояви вірнопідданських  почуттів учнями середніх навчальних закладів Півдня України (др. Пол. ХІХ ст.)

Херсонець Н.
Політика органі влади Російської імперії у сфері народної освіти у другій половині ХІХ ст.

Соціально-економічне життя

Заєць О.
Образ поміщика-підприємця Лівобережної України в художній літературі др. пол. ХІХ ст.

 Качмала В.І.
Демографічні зміни на Лівобережній Україні на початку ХХ ст.  

Шаталін В.
Аграрна політика радянської влади в Артемівському окрузі  (Артемівському районі) в 1928-1933 рр.

Радзієвський В.О.
Фітолікування і лікарі в медичній культурі Київської Русі.

Каташинська Я.
Нормативно-правове забеспечння організаційної структури приватних торгівельних закладів України в роки нової економічної
політики (1921-1929 рр.)

Воєнна історія

Загребельна Н.М., Сушко О. О.
   Вивчення благодійництва як типового феномену української  ментальності (період Першої світової війни)

Потильчак О., Виговський М.
Військовополонені на будівництві автошляхів української РСР у 1944-1945 рр.

Ветров І.Г.
Здійснення політики „випаленої землі” під час відступу окупаційних військ з України(1943 – 1944 рр.)

Алєксєєва-Процюк Д.
Працевикористання військовополонених в Українській РСР 1939-1941 рр.

Терентьєв М.
Становлення системи органів репатріації в Українській РСР (1944 – на початку 1945 рр.)

Галич О.
   Суспільні настрої української інтелігенції Харкова напередодні та в    період визволення міста червоною армією від нациських окупантів
   (лютий-серпень 1943 р.)

Історіографія і джерелознавство

Литвин І.
Дослідження в науковій літературі значення Михайлівського Золотоверхого монастиря 1620 – 1786. (18 ст.)

Коляда І. (м. Київ)
Роль інтелігенції України у формуванні етносоціальної свідомості у ХІХ ст.: історіографічний аналіз

Деревінський В.
„Визвольний шлях” як джерело висвітлення діяльності В.Чорновола у 1960-х – на початку 1970-х рр.

 Желєзко А.М.
Координаційні центри краєзнавчих досліджень на Україні в 20-х роках ХХ ст.