Опис

навчальної дисципліни ВВ.2.3.1.          

"Основи геополітики і геостратегії"

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисциплін

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання:

інформаційно-рецептивний,

репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дискусійний, дослідницький

Спеціальність – 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

-

Освітній рівень - бакалавр

Лекції

18

-

Статус дисципліни

Вибіркова

Семінарські

(практичні заняття)

16

-

Рік навчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми поточного контролю:

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

------

-----

Семестр 5

Індивідуальні

   

Тижневе навантаж. (год.)

$1-        аудиторне – 2

$1-        самостійна робота - 3

-----

-----

Форми підсумкового контролю

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання –

зовнішя політика та дипломатія України, гуманітарний чинник у світовій політиці, історія дипломатичного протоколу,

міжнародні організації, міжнародні конфлікти.

   

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

-

 

Мета навчальної дисципліни: розкрити в історичній перспективі зміст понять і концепцій ідеологічних доктрин, які використовує світова геополітика для трактування практичної міжнародної політики народів та держав періоду новітньої історії; розглянути геостратегію як практичну складову геополітики, дослідити в яких формах використовуються державами основні засоби її досягнення.

Завдання курсу: оволодіти понятійним апаратом та інструментарієм геополітичного та геостратегічного аналізу; засвоїти основні класичні та сучасні концепції геополітики та геостратегії; навчити виявляти геополітичні інтереси головних суб'єктів світового процесу та їх геостратегічні засоби і методи для досягнення геополітичної мети на міжнародній арені.

Програма навчальної дисципліни: у результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: сутність понять "геополітика", "геостратегія", об’єкт, предмет і головні завдання; методи і функції геополітики та геостратегії як науки; основні поняття і категорії геополітики; головні тенденції, концепції та гіпотези еволюції сучасного світу; основні геополітичні проблеми різних регіонів світу; головні положення та напрями геостратегії України, її геополітичні інтереси на сучасному етапі. Вміти: виявляти роль геополітичного чинника у сучасній міжнародній політиці; аналізувати сучасні геополітичні теорії з огляду на реалії постбіполярного світу та особливості геополітичної ситуації в Україні; обґрунтовувати можливі шляхи і способи розв’язання геополітичних проблем.

Бібліографія: Гольцов А.Г. Геополітиката політична географія: підручник / А.Г. Гольцов. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012; Дністрянський М.С. Геополітика: навчальний посібник / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011; Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003; Куліченко О.О. Пріоритети та засади формування української геостратегії на перспективу / О.О. Куліченко // "Історія" Наукові праці. Випуск 134. Том 147. – С. 133 – 136; Цибульський С.І. Особливості геостратегії держав сучасності / С.І. Цибульський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 84, 2009. – С. 121 – 128.

Методичне забезпечення: викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, авторські засоби мультимедіа).На заняттях і під час самостійної роботи студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, а саме: робоча навчальна програма; збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; перелік питань підсумкового контролю; презентації до лекцій.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).

Зауваження: необхідні загальні знання з історії та політичних дисциплін.

Лектор: к.і.н., доцент Желєзко Алла Миколаївна.

Факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 249-62-12.