Науковий часопис

Науковий часопис

На базі Інституту історичної освіти виходить видання "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія Історія" затверджене як фахове видання затверджене Президією ВАК України 2004 р., бюлетень №8 (історичні науки)

(Додаток до постанови президії ВАК України від 30 червня 2004 р. № 3-05/7)  

Черговий випуск буде присячений 25-річчю заснування кафедри історії України 

img418

Вимоги до оформлення статей у Науковий часопис

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації у фаховому збірнику «НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ № 6. ІСТОРИЧНІ НАУКИ».
Статті приймаються в електронному варіанті (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), а також роздрукованими в 1 примірнику на папері формату А4 і підписуються на звороті останньої сторінки. Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу. Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc або rtf. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.
У верхньому правому кутку вказується УДК, ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом). На нижньому рядку друкується назва міста в дужках. Назва статті друкується великими літерами по центру сторінки. Тексту статті передує коротка анотація українською мовою та ключові слова. Анотація та ключові слова російською та англійською мовою подаються курсивом після списку джерел та літератури.
Стаття повинна вміщувати такі елементи у стислому вигляді:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
До статті обов'язково додаються окремим файлом і в роздрукованому вигляді відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), контактні телефони, e-mail.
Позиції у списку літератури подаються по мірі згадування в тексті. «Там само» – не допускається. Посилання оформлюються в квадратних дужках. Наприклад: [1, с. 34], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 34 – номер сторінки; [7, арк. 59], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 59 – номер аркушу архівної справи. Література подається за зразком:
Архіви: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 55.
Монографія: Багалій Д. Історія Слобідської України / Д. Багалій. – К.: Основа, 1990. – 255 c.
Стаття: Авдієнко М. Учительські курси / М. Авдієнко // Радянська освіта. – 1929. – № 10. – С. 9 – 21.
Частина збірника статей: Іржавська А. «Теоретичне» обґрунтування та планування нацистами геноциду щодо словянських народів / А. Іржавська // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 84 – 90.
Автореферат: Тригуб О.П. Історія Херсонської єпархії (1775 – 1918 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / О. П. Тригуб. – Донецьк, 2001. – 16 с.
Електронні ресурси: Тимченко Р. Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини / Р. Тимченко // Український історичний збірник. – 2011. – Вип. 14. – С. 80 – 88. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/green/green_2011_14/9.pdf.
Обсяг статей – від 6 до 12 сторінок. Публікація статей здійснюється на платній основі: 1 сторінка (14 шрифт, 1,5 інтервал) – 20 грн. Список джерел і літератури, анотації та ключові слова враховуються у загальний обсяг статті.
Автори поданих матеріалі несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат та ін. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.
Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6, кафедра історії України (к. 31).
Контактні тел.: 244-09-09 (кафедра історії України). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.