Іноземна мова за професійним спрямуванням (032)

Опис

 факультативної дисципліни Ф01

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - позакредитна

Методи навчання –

Практичні заняття із

застосуванням аудіо та

відео матеріалів

Спеціальність

032 Історія та археологія

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

 

-

Статус дисципліни факультативна 

Семінарські (практичні заняття)

228

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом І, ІІ, IV

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

проектні роботи

Семестр 1,2,3,8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

-          аудиторне – 4 год.

-          самостійна робота - 4

Форми підсумкового  контролю

-

Мова навчання - англійська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

базовий рівень англійської

мови

252

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 1

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування іншомовної (англійська мова) комунікативної компетенції задля ситуативного спілкування; оволодіння новітньою інформацією через іноземні джерела. Розвиток та вдосконалення умінь та навичок вимови, умінь та навичок читання та розуміння текстів англійською мовою з незнайомої лексики; вдосконалення навичок ознайомчого та пошукового читання для подальшого використання отриманої інформації, розвиток діалогічного мовлення з використанням функціональної лексики за визначеною тематикою.

Програма навчальної дисципліни: culture, environment, higher education, globalization, terrorism, human rights, media, unemployment, advertising, law and punishment, weapons of mass destruction, democracy, migration, investment, international trade, foreign policy, tourism, international conflicts and wars, international law, public relations, nuclear energy, public speaking, science and technology, diplomacy, freedom of speech, international relations, elections, foreign aid, international organizations.

Бібліографія:1. Турчин Д. Б. English for Politics / Д. Турчин. – Львів : Видавництво Львівського університету, 2005. 2. Турчин Д. Б. English for International Relations / Д. Турчин. – Вінниця : Нова книга, 2011.3. Шолота Х. В., Антохів-СколоздраО. М. Political and Business English / Х. Шолота, О. Антохів-Сколоздра. – Львів :  Видавництво Львівського університету, 2005.4. Vince M. Macmillan Grammar in Context. Advanced / M. Vince. – London : Macmillan, 2009.

Методичне забезпечення: Протягом практичних занять студенти користуються автентичними підручниками, є аудіо та відео забезпечення курсу.

Зауваження: Необхідні попередні базові знання англійської мови.

Викладачі: к.філол.н. Олеесандрова Г. О., к.філол.н. Кудрик К. О., д.і.н., проф.. Стоян А. А., к.і.н., викл. Богатирчук К. О., викл. Швець А. І.

Факультет:  історичної освіти.

Адреса:  Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.