Іноземна мова (німецька) (291)

Опис

 факультативної дисципліни Ф02

Іноземна мова (німецька)

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів – 16 ЄКТС

Методи навчання

Практичні заняття із залученням аудіовізуальних засобів

Спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Загальна кількість годин -480

Денна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

бакалавр

Лекції:

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

факультативна 

252

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи; усне опитування, відеозвіти, написання есе та статей.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2

Індивідуальна робота:

Семестр I, ІІ, ІІІ, VІІІ

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:4

- самостійна робота: 4

228

Форма підсумкового контролю

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - німецька

1/1

Передумови навчання

базовий рівень німецької мови

Мета і завдання навчальної дисципліни  формування в студентів адекватних лексичних засобів і граматичних елементів для висловлення на різні побутові теми та для професійного спілкування, вираження думок на абстрактні або культурні теми, засвоєння необхідного обсягу фонових знань про німецькомовні країни (географія, основні віхи історії, свята і традиції, політична організація, видатні діячі). Розвиток уміння вчитися, інтелектуальних і пізнавальних здібностей студентів та готовності до участі в німецькомовному спілкуванні через діалогічне мовлення.

Програма навчальної дисципліни:Студентське життя, побутова сфера, дозвілля. Природні особливості та культурно-побутові традиції в німецькомовних країнах та в Україні. Іноземна мова в професійній діяльності. Історія, міжнародне життя та політика.

Бібліографія: 1.Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 341 с. 2.Камянова Т. Deutsch: Учебник немецкого языка. – М.: Славянский дом книги, 2003. – 592 с. 3.Паремська Д.А. Практична граматика (німецька мова) : навчальний посібник. – К.: Арій, 2014. – 352 с. 4. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2010. 5. Deutsch für Anfänger/innen. Навчальний посібник з німецької мови. Канів: Склянка часу-Zeitung Verlag, 2014. – 194 с.

Методичне забезпечення:автентичні підручники, аудіо- та відеозабезпечення курсу, презентації PowerPoint.

Зауваження: Необхідні попередні базові знання німецької мови.

Викладач: к.і.н., доцент Малежик Дмитро Іванович.

Історичний факультет

Адреса: м.Київ, вул. Освіти, 6, телефон: 245-41-66, факс 245-41-67