Опис начальної дисципліни

факультативної дисципліни Ф02

Іноземна мова (італійська)

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - позакредитна

Методи навчання

Практичні заняття із

застосуванням аудіо та

відео матеріалів

Спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Загальна кількість годин -

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції:

-

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

факультативна 

264

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 3

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІV-VІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

216

-

Форма підсумкового контролю

-

-      аудиторне:

4 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

-      самостійна робота:

4 год.

Мова навчанняіталійська, українська

1/2

1/8

Передумови навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування.

Мета і завдання навчальної дисципліни– практичне оволодіння мовою в обсязі програми, яке забезпечує майбутньому спеціалісту можливість здобувати потрібну інформацію з іноземних інформаційних джерел, опрацьовувати та використовувати її відповідно до своїх професійних потреб, а також вести нескладну бесіду іноземною мовою в можливих побутових і професійних ситуаціях. В процесі досягнення цієї мети реалізуються також поставлені цією програмою освітні, когнітивні, виховні та соціально-культурні завдання.

Програмою передбачаються практичні заняття. Під час проведення практичних занять студенти опрацьовують навички та вміння найбільш властиві для ефективного вивчення іноземної мови з оглядом на майбутню фахову діяльність. Основні складові частини курсу: аудіювання, усне мовлення, читання, письмо, переклад.

Програма курсу виконується під час аудиторних занять та під час самостійної роботи студентів.

Програма навчальної дисципліни:

Elementigrammaticali:alfabeto e pronuncia. Pronomipersonali.Articolo

determinativoedindeterminativo.Genere e numerodeinomi.PresenteIndicativo. VerbiAvereedEssere.Pronomidemostrativi. PresenteIndicativo. Preposizioni.Зворот c'è, ci sono.Pronomipossesivi.Gradi di comparazione. Participiopassato.Futurosemplice.Imperativo.

Elementicomunicativi e lessicali:

Parole italianeconosciute. Identificare. Presentare, salutare. L’Italia: regioni e citta`Il corpoumano.I numeri(1-100).I mezzi di trasporto.Descrivereaspetto e carattere. Ordinare al bar.Tipi di café`. Lo statoitaliano.Ordinare al ristorante. Pasti a piatti.Gliitaliani a tavola.Fare la spesa. Mia casa.L’appartamanto in Italia.La musicaitaliana.Il cinema.Iltrasporto in Italia. Gliitaliani e le feste.La televisioneitaliana.

Бібліографія:

1.Карпенко У.О. Italiamia. Учебникитальянскогоязыка. –К.: ОсвитаУкраини, 2008. –с.336.2. Паоло Фратолла Італійська за 30 днів. 3. Katerinov, KaterinovLitalianoperstranieri. 4.MarinT., VagnelliS. Progettoitaliano 1 – Corsodilinguaecivilita` italiana. Livelloelementare-intermedio. – 2002. 5. PiciuginaR.N. LinguaitalianaCorsoelementare – Москва, 1987. 6. TsybulskaL. Методична розробка “Діалоги для професійного спілкування” ANMU, 2006.

Методичне забезпечення: Протягом практичних занять студенти користуютьсяпідручниками, є аудіо та відео забезпечення курсу.

Зауваження: -

Викладачі: Швець Анна Іванівна, старший викладач.

Факультет: Історичний

Адреса: 03037, м.Київ, вул. Освіти 6, телефон: 249-84-19.