Іноземна мова (англійська) (014)

Опис

 факультативної дисципліни Ф02

Іноземна мова (англійська)

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Кількість кредитів - позакредитна

Методи навчання –

Практичні заняття із

застосуванням аудіо та

відео матеріалів

Спеціальність

 014 Середня освіта(історія)

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

 

-

Статус дисципліни факультативна 

Семінарські (практичні заняття)

252

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом І, ІІ, IV

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

проектні роботи

Семестр 1,2,3,8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

-          аудиторне – 4 год.

-          самостійна робота - 4

Форми підсумкового  контролю

-

Мова навчання - англійська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

базовий рівень англійської

мови

228

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 1

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування іншомовної (англійська мова) комунікативної компетенції задля ситуативного спілкування; оволодіння новітньою інформацією через іноземні джерела. Розвиток та вдосконалення умінь та навичок вимови, умінь та навичок читання та розуміння текстів англійською мовою з 20% незнайомої лексики; вдосконалення навичок ознайомчого та пошукового читання для подальшого використання отриманої інформації, розвиток діалогічного мовлення з використанням функціональної лексики за визначеною тематикою, в обсязі 15-20 фраз.

Програма навчальної дисципліни: What is History? Being a Student. Holidays and Traditions in English-Speaking Countries. The Great Cities in History (London+). Family Tree. Outlines of the History of the USA. Outstanding People of the USA (Lincoln). Outstanding People of Great Britain (Henry). Outlines of the History of Great Britain. Teaching and Learning. English Nowadays. Time and Dates. The Education in English-Speaking Countries. Cinemas, Theaters and Museums in Student’s Life

Бібліографія: 1. Gillie Cunningham, Sue Mohamed Language to go. – Pearson Education Limited, 2010. – 128 p. 2. Evans V., Dooley J. New Round-Up 4: English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2010. – 208 p. 3. Hobbs M., Keddle J.S. Opportunities in Britain.Workbook. – Pearson Education Limited, 2006. – 48 p.

Методичне забезпечення: Протягом практичних занять студенти користуються автентичними підручниками, є аудіо та відео забезпечення курсу.

Зауваження: Необхідні попередні базові знання англійської мови.

Викладачі: к.філол.н. Олеесандрова Г. О., к.філол.н. Кудрик К. О., д.і.н., проф.. Стоян А. А., к.і.н., викл. Богатирчук К. О., викл. Швець А. І.

Факультет:  Історичний

Адреса:  Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.