ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Опис начальної дисципліни ___ _____

Професійна етика і академічна доброчесність

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом

(шифр, назва)          

Кількість кредитів

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- , відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські, практичні та лабораторні заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

12

4

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

нормативна

12

6

Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 3 (2015)

10

-

Індивідуальна робота:

Семестр         IV    

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2 год.

- самостійна робота: 3,3 год.

54

80

Форма підсумкового контролю

екзамен

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

філософія

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета полягає у формуванні знань, вмінь та компетентностей у сфері професійної етики та академічної доброчесності, та формуванні сумлінного та відповідального ставлення до навчання та обраної професії.

Завдання дисципліни є ознайомлення зі змістом та принципами професійної етики, засвоєнням основ академічної доброчесності та її значення для ефективної діяльності у системі українського та світового наукового співтовариства. Навчити студентів основним етико-професійним, академічним нормам, принципам, правилам для забезпечення у подальшому ефективної професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни:Загальнотеоретичні джерела професійної етики. Предмет і завдання професійної етики. Основні категорії і поняття професійної етики. Практичні принципи професійної етики. Професійна етика як розділ соціально-філософського знання. Базові моральні принципи у професійній діяльності. Академічна доброчесність як фахова компетенція. Предметне поле академічної доброчесності. Практика реалізації засад академічної доброчесності .

Бібліографія:

  1. Мовчан В. С. Етика. Навчальний посібник / К.: Знання, 2007. – 483 c.

$12.     Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с.

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження: Необхідні знання з основ філософії. Рекомендуємо до початку курсу ознайомитися із навчальними посібниками з бібліографії.

Лектор: викладачі кафедри етики та естетики

Історичний факультет

Адреса: вул. Освіти, 6