ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Основи медичних знань

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань:

01 Освіта

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів -3 ЄКТС

Методи навчання:

 Лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання, практичні і лабораторні заняття.

Спеціальність:

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин- 90

Форми поточного контролю:

Модульні контрольні, тестові завдання, ситуаційні задачі

Денна

Заочна

Освітній рівень:бакалавр

                Лекції (год)

Форма підсумкового контролю:

Екзамен (залік)

20

 

Варіативна

Семінарськи(практичні)                 заняття

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: курс 3

10

 

Семестр: 6

Лабораторні заняття (год)

   

Тижневе навантаження(год)

-аудиторна: 30

-самостійна: 60

    Індивідуальна робота(год)

   

Мова навчання- українська

        Самостійна робота(год)

60

   

Співвідношення аудиторних годин і СРС

Передумова навчання

Анатомія, фізіологія людини

     
         

         Мета і завдання навчальної дисципліни: формування особистості вчителя, озброєного знаннями та уміннями з основ медичних знань у невідкладних станах, які необхідні для забезпечення збереження здоров’я учнів, отримання студентами необхідного об’єму знань про основні поняття з розділу «Пропедевтики внутрішніх хвороб» та принципи  надання першої медичної допомоги у невідкладних станах що виникають при хворобах внутрішніх органів та інфекційних хворобах при травмах.

Програма навчальної дисципліни: невідкладні стани що виникають при хворобах внутрішніх органів, отруєннях, алергічних реакціях, психоневрологічних порушеннях. Основи інфекційних хвороб, їх попередження. Повітряно-крапельні, кишкові і кров’яні інфекції. Поняття про хвороби шкіри. Кровотечі, їх види, реанімація, поранення

Бібліографія: 1.Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний посібник.-К.:Медицина, 2007, – 323 с. 2. Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб.-К.: Манускрипт, 2006. – 97.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, методичні розробки лабораторних занять, презентації.

Зауваження: необхідні загальні знання анатомії, фізіології внутрішніх систем організму людини та дитини.

Лектор: проф.. Кривич Ірина Пантеліївна

Факультет: Педагогіки і психології.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська8/14, , телефон: 4864140