ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

На­у­ко­ва ро­бо­та ви­кла­да­чів ка­фе­д­ри

Проф. Журба М.А. ке­ру­є під­го­то­в­кою ка­н­ди­дат­сь­ких і до­к­тор­сь­ких ди­се­р­та­цій. Зокрема, під його керівництвом працюють 4 аспірантів та 2 докторанта.

 Проф. Журба М.А опу­б­лі­ку­вав:

1. Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста. Монографія –К.: „Леся” , 2006 р., 185 ст./ (14 друк. арк.)

2. Громадські об’єднання українського села і практика інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30-і рр. ХХ ст.)// Історичні і політичні дослідження. За     П.В.Доброва. – Донецьк, 2006. -№ ½. С. 123-130. (1 друк. арк..)

3. Проблеми викладення історії слов’янських народів у вищіх навчальних закладах// Слов’янський світ. -2007. -№1. С. 128-134. (1 друк. арк.)

4. Гуманітарна діяльність Червоного Хреста на Балканах в к. ХІХ на початку ХХ ст.// Міжнародні зв’язки України .- 2006 р. Вип..1. С. 12-20. (1 друк. арк..)

5. Участь громадських об’єднань у культурницьких програмах більшовицького режиму у 20-х рр. ХХ ст// Український селянин. 2007. Вип..2 (0,6 друк. арк..)

6. Міжнародна діяльність Червоного Хреста незалежної України// Культура народів Причорномор’я. 2007. № 90 (1 друк. арк..)

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 18,6  друк. арк.

 

Проф.. Виговський М.Ю. опублікував:

1. Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20– 30-х рр.. ХХ ст.  Док. дис. 07.00.01. – історія України (1,8 друк. арк.)

2. Номенклатура   освітніх    установ    УСРР    в   умовах    сталінської модернізації суспільних відносин початку 30-х рр. XX ст. // Борисфен. - 2006. -№7.-С. 14-16.

3. Повсякденна діяльність номенклатури освітніх установ початку 30-х рр.  XX  ст.  (за матеріалами протоколів засідань колегії Наркомосу  УСРР, серпень 1931 - 1932 рр.) // Соборна Україна: історична ретроспектива: Збірник наукових статей.  -  Вип.   4.  - Т.   1.  -  Черкаси:  Черкаський  національний університет, 2006. - С. 43 - 47.

4. Гринько – реформатор системи освіти в Україні.// Директор школи, ліцею, гімназії. № 1-2, 2007. – С. 178 - 182.

5. Наддніпрянська Україна в добу „великих реформ” у Росії// Історія в школі. №1, 2007. С 20-26.

6. Слов’яни напередодні великого переселення народів//  Історія в школі. №2, 2007. С 37-39.

7. Роль та місце художньої літератури на уроках історії України// Історія в школі. №3, 2007. С 23-29.

8. Роль та місце художньої літератури на уроках історії України// Історія в школі. №3, 2007. С 26-30.

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 3,2  друк. арк.

 

Проф. Падалка С.С. опублікував статтю:
1. Розвиток земельних відносин в Україні 1990-2000 рр.// Проблеми історії України: факти, судження, пошук. –К, 2007. С 67-74. (0,5 друк .арк.).

 

Доц.. Шишкін Р.Г. опублікував:
1. Дослідження на пам'яток пізньоримського часу   на Київщині у 2005р. //
АДУ  2004-2005р.  -  Київ-Запоріжжя.-  2006.-  С.   299-302.   (у  співавторстві  з
Петраускасом О.В. та Бабенко Р.В.) (Стаття обсягом 0,3 др.арк).

2. Монографія    "Памятники    поздеримского    времени    Правобережной Киевщины» (у співавторстві з Кравченко Н.М., Петраускасом О.В., Петраускасом А.В.) - обсяг 32,2 др.арк.

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 32,5 друк арк.
 

 Доц.. Шишкін Р.Г. виступав офіційним опонентом в Інституті археології НАНУ на захисті кандидатської дисертації Строценя Б.І. "Черняхівське населення Західного Поділля"; був експертом у затвердженні планової теми "Культурно-історичні процеси на теренах України в 1 тис.н.е." відділу археології давніх слов'ян Інституту археології НАНУ.

 Загальна кількість по кафедрі:  54,8 друк. арк.

 

 У складі кафедри плідно працює науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень, яка підтримувала активні творчі контакти з Інститутом археології НАН України.

 Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах:

1.     ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків 2006 р., Черкаси. 17-19 травня. (професор Журба М.А.)

2.     Х ювілейні Запорізькі єврейські читання 2006 р. . (проф. Журба М.А.)

3.      VI Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії з нагоди 100-ї річниці початку Столипінської аграрної реформи в Україні. – Черкаси 2006 (доц.. Виговський М.Ю ).

4.     Всеукраїнська наукова конференція „Українська державність: Генеза, історичний розвиток, традиція” (23-24 березня 2006 р., Житомир).- Житомир, 2006.

5.     Науково-практична конференція „Нова економічна політика: минуле і сучасгність” (28 березня 2006 р., Київ)

6.     ІІІ Міжнародний Конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу” .- Луцьк 17-19 травня 2006р. (проф. Журба М.А.)

7.      Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток еллінізму в Україні у ХVІІІ —  на поч. ХХІ ст.”. –Маріуполь. 21-23 травня 2007 . (проф. Журба М.А., асист. Козир В.В. )