Історія факультету

 

Історичний факультет бере свій початок з сектору, утвореного у 1920 р. на факультеті соціального виховання Київського інституту народної освіти. Саме тут готували вчителів історії для шкіл. Від 1934 р. в структурі Київського державного педагогічного інституту вже функціонував історичний факультет з кафедрами історії СРСР, загальної історії, методики викладання історії. Під час Другої світової війни функціонування інституту була припинене, але вже у 1943 р. розпочалися роботи по відновленню навчального закладу. З 1945 року КДПІ відновив свою роботу.  У 1956 р. історичний факультет  було переведено до Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Проте життя показало необхідність відновлення підготовки вчительських кадрів на базі педагогічних інститутів. У 1969 р. на педагогічному факультеті КДПІ імені О. М. Горького було відкрито історико-педагогічний відділ, який наступного року реорганізовано в окремий історико-педагогічний (згодом історичний) факультет. Поступово на факультеті створили кафедри історії СРСР і УРСР; загальної історії; методики викладання історії, суспільствознавства, та права; методики піонерської та комсомольської роботи. Біля витоків відродженого факультету стояли доктор історичних наук, професор М. Д. Березовчук, кандидати історичних наук, доценти Г. В. Січкар, В. Ю. Ніколаєнко, І. Ф. Ганжа, М. Ф. Александра, С. М. Шевченко, Г. В. Стрельський. У 1985 р. факультет очолив кандидат історичних наук О. О. Сушко, з ім'ям якого пов'язана понад тридцятирічна історія факультету.

Здобуття Україною незалежності у 1991 р. відкрило новий період в історії факультету наповненням якого стала розробка нового змісту вітчизняної історичної освіти, спрямованого на підготовку вчителя національної школи. У 1990-х рр. на факультеті було започатковано підготовку вчителів за спеціалізаціями «правознавство», «народознавство (українознавство)». Навчальні плани наповнились якісно новими нормативними і вибірковими дисциплінами. Значно активізувалася науково-дослідницька робота, проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, співпраця з колегами з інших університетів та наукових установ України і зарубіжжя.

Початок ХХІ ст. вписаний в історію університету та факультету як час глибоких і системних змін. Ініційоване новим ректором університету, академіком НАПН України, членом-кореспондентом НАН України, доктором філософських наук, професором В. П. Андрущенком реформування вишу, стосувалося не лише його організаційної структури (колишні факультети було перетворено на інститути), але й форми та змісту підготовки педагогічних працівників, розширення переліку спеціальностей, активізації навчально-методичної, науково-дослідної, виховної роботи, національно-патріотичного виховання студентів.

Масштабні зміни в структурі кафедр тодішнього Інституту історичної освіти започаткувало рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 30 березня 2006 р. «Про реорганізацію кафедри історії слов’ян та українознавства». Замість колишньої кафедри створювалося три навчально-наукові підрозділи: кафедра історії та археології слов’ян, кафедра етнології, кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Головними завданням діяльності їх колективів було визначено забезпечення якісної фахової, спеціальної підготовки вчителів історії національної школи та інтеграція вітчизняної вищої педагогічної освіти у європейський освітній процес. У 2011 р. у структурі інституту з’явилася ще одна кафедра – міжнародних та регіональних студій, яка нині курує спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Новий етап у житті факультету почався у 2018-2019 навчальному році. В цей час відбулося оновлення керівного складу. Інституту була повернута назва історичного факультету. Деканом факультету було обрано кандидата історичних наук, доцента Т. В. Мелещенко, яка активно реалізує стратегічний план розвитку факультету.

Сьогодні історичний факультет - це потужний навчальний і науковий підрозділ університету де згідно штатного розпису працюють 14 професорів, 26 доцентів, 6 старших викладачів, 7 викладачів та асистентів.

Історичний факультет виховав цілу плеяду науковців, педагогів, істориків, політиків та громадських діячів, які зробили неоціненний вклад в розвиток науки сучасної України, а також продовжують працювати на теренах освітнього, культурного та політичного поступу держави. Випускники факультету, не лише викладають історію в середній та вищій школах, а й беруть активну участь в громадському та культурному житті країни.

Наукові школи професорів Історичного факультет є широко популярними і за межами України. Викладачі кафедр та випускники факультету беруть активну участь у розробці навчальних посібників та підручників, популяризації історичних знань через монографічні та публіцистичні публікації, інтерв’ю на телебаченні та радіо. Наші історики працюють у міжнародних представництвах, політичних організація, міністерствах та судах, газетах та журналах.

Історичний факультет НПУ імені М. П. Драгоманова займає провідне місце у сфері підготовки фахівців-істориків для всіх типів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, науково-дослідних центрів, державних установ, закладів культури і просвіти. Факультет як структурний підрозділ провідного вищого навчального педагогічного закладу України має беззаперечний авторитет на національному та міжнародному рівні.