Конференція з етнології

Кафедра етнології НПУ імені М.П. Драгоманова прводять 26-27 квітня 2012 р. у м. Києві, вул. Освіти, 6 міжнародну наукову конференцію

«Україна в етнокультурному вимірі століть».

 
Для обговорення на конференції пропонується тематика:

1.      Формування збирацько-дослідницьких, науково-теоретичних і методологічних основ народознавчої науки: накопичення етнографічних знань і становлення етнографічної науки, українська етнологія від другої половини ХІХ ст. і до сьогодення.

2.      Проблема етногенезу та націогенезу українського та інших етносів.

3.      Сутність етнічного складу України: антропологічні, етнопсихологічні, географічні, мовні, етнокультурні особливості.

4.      Актуальні проблеми сучасної української етнології: формування сучасного етнічного складу населення України та етнічні процеси.

5.      Регіональні та етнічні особливості матеріальної, духовної культури та громадсько-політичної діяльності українського та інших етносів, що проживають в Україні.

6.      Етнонаціональні й етнополітичні проблеми минулого і сучасності.


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Збірник наукових праць буде видано напередодні заходу. Матеріали приймають до 15 березня 2012 р. із врахуванням наступних вимог: обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 14 кегль, інтервал – 1).

1.       Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12; 3, с. 17] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що розміщуються за абеткою наприкінці тексту.

2.       Ілюстрації (фото) в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них (обовязково). В тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото).

3.       Праці подаються у електронному вигляді(дискета 3.5, CD-диск) та друкованому (один екземпляр з підписом автора). Можна надсилати на електронну адресу кафедри: kafetno@ukr.net (обовязково додаються відомості про автора – див. п.4.).

4.       Відомості про автора подаються у кінці статті (домашня адреса, індекс міста, телефон: роб., дом., моб.; місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада). Стаття та відомості про автора повинні бути у одному файлі.

Відправивши свій матеріал. обовязково дізнайтесь за телефоном, що він потрапив до Оргкомітету.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів. Посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.
Дотримання цих вимог до оформлення матеріалу є обовязковим для включення його у збірник конференції.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку та його редагування.
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, запрошення на конференцію кожному автору буде повідомлено телефоном.
Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції, тему виступу і матеріали за адресою : 03037 Київ, вул. Освіти 6, кім.28 (кафедра етнології)

секретар оргкомітету – Долгова Олеся

контактні телефони (044) 245-41-66; 249-84-19 (пон. – пят. 8.00-14.00)

E-mail: kafetno@ukr.net
Організаційний внесок (витрати на інформаційні та робочі матеріали, на редагування і видання збірника наукових праць становить 150 грн.)

 

 

 

 

З повагою

Оргкомітет конференції